Vedtægter

Vedtægter

Herunder finder du vores gældende vedtægter for Stensbæk Højskole samt Støtteforeningen. 

Vedtægter for den selvejende institution Stensbæk Højskole Godkendt af generalforsamlingen d. 26.05.21

§ 1.Hjemsted, formål og værdigrundlag
Stk. 1: Højskolen er en uafhængig og selvejende institution.
Stk. 2: Højskolen er oprettet den 19. maj 2008 og har hjemsted i Haderslev kommune.
Stk. 3: Højskolen lejer ejendommen matr. nr. 968 Højrup Ejerlav.
Stk. 4: Det er Højskolens formål at drive højskole og herunder også retræte, cafévirksomhed, udlejning af værelser og anden eventvirksomhed.
Stk. 5: Højskolens værdigrundlag: Højskolen bygger på den livsanskuelse, at alle mennesker er skabende og spirituelle væsener med en indre kraft og visdom. Højskolen arbejder ud fra et holistisk menneskesyn. Krop, sind og ånd hører sammen. Højskolen er en uddannelsesinstitution, der ser mennesket, naturen og verden som en helhed. Højskolens udgangspunkt er, at mennesket af natur har potentiale til at udvikle sine unikke kvaliteter og evner, til glæde for sig selv, samfundet og verden.

§ 2. Støtteforening
Stk.1: Følgende kan være betalende medlemmer af støtteforeningen: myndige personer.
Stk.2: Bestyrelsen har myndighed til at udelukke personer fra støtteforeningen, der ikke arbejder ud fra højskolens værdigrundlag eller formål.
Stk.3: Medlemskontingent opkræves en gang årligt.
Stk. 4: Medlemskontingent giver ret til èn stemme pr. personlig medlemskab på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5: Højskolens årsregnskab kan ved henvendelse til højskolen rekvireres fra 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og byggeregnskaber. Højskolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Højskolens drift
Stk. 1: Højskolens drift finansieres ved, elevbetaling og økonomiske bidrag fra støtteforeningen og andre interesserede.
Stk. 2: Højskolens midler må alene komme højskolevirksomheden til gode.
Stk. 3: Overskud ved højskolens drift tilfalder højskolen og skal i passende omfang anvendes til anbringelse af likvide midler, og i øvrigt til størst mulig gavn for højskolen.

§ 4. Generalforsamlingen.
Stk. 1: Generalforsamlingen består af betalende støttemedlemmer.
Stk. 2: Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne.
Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst fem ugers varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af en ordstyrer og en referent  
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget
5.vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 4: Almene forslag skal være bestyrelse i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Almene forslag behandles på generalforsamlingen uden forudgående udsendelse til medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer sendes ud senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af mindst tre fjerdedele, af de fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst en tredjedel af støtteforeningens medlemmer ønsker det. Den kan indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal vedlægges en dagsorden for mødet.
Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.
Stk. 7: Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8: Referent fører referat over beslutninger vedtaget på generalforsamlingen. Referatet underskrives af ordstyrer og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1: Bestyrelsen består af fem stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt støtteforeningens medlemmer. Desuden vælges to suppleanter. Suppleanten arbejder på samme vilkår som resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.
Stk. 2: Stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Genvalg kan ske. tre medlemmer vælges i lige år mens to medlemmer vælges i ulige år. Suppleanten vælges for en etårig periode. Genvalg kan ske.
Stk. 3: Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. vedtægterne § 7, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder da i bestyrelsen og skal sidde perioden for det afgående bestyrelsesmedlem ud.
Stk. 4: Faste medarbejdere og elever ved højskolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges dog en medarbejderrepræsentant, der sammen med forstanderen deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis tre fjerdedele af den samlede bestyrelse beslutter det. Medlemmet skal have skriftlig begrundelse for udelukkelsen.
Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk.1: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for højskolen, og er ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for højskolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor støtteforeningen. 
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og skal godkende ansættelse og afskedigelse af fastansat personale.
Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4: Bestyrelsen godkender ledelsens forslag til kursistbetalingen én gang om året inden kursus-udsendelse.
Stk. 5: Bestyrelsen godkender et årshjul, som fremlægges af ledelsen.
Stk. 6: Bestyrelsen er ansvarlig for et retvisende årsregnskab.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Højskolens daglige ledelse
Stk. 1: Den daglige ledelse af højskolen varetages af forstanderen.
Stk. 2: Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3: Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af højskolen.
Stk. 4: Forstanderen ansætter og afskediger løse medarbejdere. Ved fastansættelse og afskedigelse af fast personale, skal bestyrelsen godkende beslutningen.
Stk. 5: Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9 . Regnskab og revision
Stk.1: Årsregnskabet udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsregnskabet gennemgås på generalforsamlingen.
Stk. 2: Senest den 1. april sendes det reviderede regnskab til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab inden fremlæggelse for generalforsamlingen
Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4: Foreningens regnskab føres i henhold til gældende lovgivning, og bestyrelsen bemyndiges til at antage offentlig registreret revisor til at foretage regnskabs- og revisionsmæssig assistance.

§ 10. Tegningsret
Stk. 1: Højskolen tegnes af formandskabet: bestyrelsens formand i foreningen, kassereren samt næstformanden.
Stk. 2: Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves fire ud af fem af bestyrelsesmedlemmernes underskrifter, herunder formandens.

§ 11. Nedlæggelse
Stk. 1: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af alle medlemmer, herunder fire ud af fem bestyrelsesmedlemmerne stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2: Ophører institutionen med at drive højskolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3: Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5: Overskydende midler anvendes til almennyttige formål, som godkendes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.

§12 Hæfteparagraf
Stk. 1. Støtteforeningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for højskolens indgåede forpligtelser, for hvilken alene højskolen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Støtteforeningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for højskolen, ud over kontingent forpligtelsen.
Stk. 3. Støtteforeningens medlemmer har ikke krav på nogen del af højskolens formue eller udbytte af nogen art.