Referat

Seneste referat

Seneste referat fra den ordinære generalforsamling d. 26.05.2021, kl. 19:00

Ad. 1:
Valg af ordstyrer:
Mogens Falk Jørgensen

Valg af referent:
Lise Skole Høy

Valg af stemmetællere:
Ritta Kloppenborg
Lars Høy


Ad. 2:
Mogens Falk Jørgensen præsenterer sig. Der er indkaldt til generalforsamlingen efter gældende regler og vedtægter. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Ad. 3:
Beretning v. bestyrelsesformand Jack Haahr Andersen: Formand i bestyrelsen 1 1/2 månedstid. Der er arbejdet med at skabe stabilitet og ro på stedet. Hvilket også vil være målet fremadrettet, samtidig med at vil arbejdes på at skabe en mere professionel bestyrelse, der kan være med til at sikre Stensbæk Højskoles fremtid.

Beretning v. leder Shela Fozzi: Shela fortæller om hendes tid som leder. Stor ros til de tidligere ledere, der trods corona situationen havde 100 kursister igennem højskolen. Shela fortæller om den store indsats fra kendte frivillige af højskolen og nye folk på højskolen, der har været med til at fremtidssikre skolen. Ligesom Haderslev kommune er og har været gode samarbejdspartnere. Haderslev kommune tror på højskolens fremtid, og hjalp bl.a. med et 6 cifret beløb til en større frostskade på varmesystemet i vintermånederne. De har ligeledes givet højskolen 30.000 kr. som en del af projektet ‘Haderslev i Bevægelse’. Desuden er der søgt LAG midler til et større renoveringsprojekt af haven, og der er blevet bevilliget et seks cifret beløb. I sidste uge har der været holdt møde med direktøren for beskæftigelse og integration vedr. Retræte projektet for stressramte på den ene højskolefløj. Vi afventer svar, og vi fik positive tilbagemeldinger. Retræte projektet har officiel indvielse den 23. Juni, hvor viceborgmesteren fra Haderslev vil komme og plante et valnøddetræ, doneret af Pilleovn-syd. Shela takker af hjertet for alles indsats, og alles tro på Stensbæks Højskoles fremtid. Shela oplæser stedets vision:

Vi ønsker at skabe en folkelig spirituel højskole, som er kendt og anerkendt for holistisk tankegang, økologi og bæredygtighed. Stensbæk Højskole skal være det naturlige valg, når man ønsker dybere forankring med naturen, menneskeligt nærvær, fornyet livskraft samt personlig udvikling.

Det er desuden vores vision at bidrage til et sundhedsmæssigt bæredygtigt samfund, hvor der ikke blot symptombehandles: vi ønsker at give den enkelte redskaber til at tage ansvar for eget liv, så der skabes vedvarende trivsel i livet.

Så holistisk er ude af navnet, men ikke ude af visionen.

Følgende kommentarer: dejlig vision, ny energi hvor blikket ikke kun er vendt indad, men også ud mod naturen. Og der vil fremover også blive satset mere på selvforsyning med grøntsagshave og drivhus.


Ad. 4:
Kasserer Jørn Blander fremlægger regnskab og budget. Sidste års regnskab blev ført af frivillige kræfter, og det er retvisende ift. Udgifter, men svær at gennemskue ift. Indtægter, da det hele er registreret samlet, men der er fremkommet positivt resultat. Nu bliver set fremad og der er lagt op til et samarbejde med et nyt revisions- og bogføringsfirma til en langt lavere pris. Der er blevet oprettet en ny hjemmeside for at forbedre og lette det administrative arbejde.

Der bliver spurgt til om de forskellige kurser kan give et økonomisk overskud. Det oplyses at tidligere blev overskuddet reduceret betydeligt pga. De frivillige som var på kost og logi. Derfor satses der sideløbende på andre indtægter, længerevarende kurser og andre hjælpende hænder i form af arbejdsmarkedets praktik, der ikke involverer kost og logi. Haven bliver indregnet som en arbejdsplads, så den også kan bruges under en renoveringsperiode. Der vil hele tiden blive arbejde med at trimme de variable omkostninger.

Der bliver givet forslag til forbedringer af priser på hjemmesiden.

Det fremtidige budget fremlægges. Hvor det fremhæves at samarbejdet med Haderslev Erhvervsråd, Gram slot og Gram højskole vil gavne højskolens økonomi på sigt. Hvor der samtidig arbejdes på ordinær højskole drift, huslejeindtægt og lokaleleje indtægt.

Retræte projektbudget fremlægges, det er forsinket ift. Startdato pga. Coronasituationen, men vi glæder os og ser frem til næste års generalforsamling.

Der gives forslag til at få en mere gennemgående person i køkkenet for at sikre optimal drift, dette forslag kommer fra flere års erfaring som frivillig i køkkenet.


Ad. 5:
Vedtægtsændringer.

Kommentarer: der er ændret navn på virk.dk til Stensbæk Højskole og blevet til en selvejende institution. Historien omkring skolen fremlægges, og dette ligger til grund for vedtægtsændringer, og for at fremtidssikre skolen økonomisk og helårlig drift.

Hvem kommer til at eje højskolen? Det er bestyrelsen der ejer højskolen, og det er støtteforeningen der vælger bestyrelsen.

Vedtægtsændringer sikrer at vi kan søge fonde til renovere vores bygninger, og sikre vores fælles højskole fremadrettet.

Det er vigtigt at anerkende og rose de frivillige. De har altid lagt et stort arbejde på skolen, og det vil de også gøre fremadrettet.


Ad. 6:
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.


Ad. 7:
Fastsættelse af kontingent. Fremover er det et personligt medlemskab, prisen er 200 kr. Pr. Pers. Husstandsmedlemsskab nedlægges.


Ad.8:
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Nuværende bestyrelse, bestående af Jack Haahr Andersen, Pernille Nissen og Jørn Blander har siddet 3 mdr. Det godkendes at de bliver siddende i 2 år fra d.d.

På valg for 1 år er: Henrik Møller, Tom Knudsen, Vivi Ravnskjær Terp, Peter Kristensen

De enkelte bestyrelsesmedlemmer og kandidater præsenterer sig.

Der vælges, stemmerne tælles op. De valgte bestyrelsesmedlemmer bliver: Henrik Møller og Vivi Ravnskjær Terp.
Tom Knudsen og Peter Kristensen valgt som suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Formand: Jack Haahr Andersen

Næstformand: Pernille Nissen

Kasserer: Jørn Blander

Henrik Møller

Vivi Ravnskjær Terp.

Suppleant Tom Knudsen

Suppleant Peter Kristensen


Ad.9 Valg af revisor. Intension er opsagt. Nuværende revisionsfirma K.R.H. Esbjerg.


Ad. 10:
Evt.
Kommentar: Tak for det gode arbejde